Privacyverklaring van onze praktijk

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 

De plichten van de praktijk
Fysiotherapie Joure is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 

  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Joure hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

 

U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysiotherapie Joure hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of dit reglement wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Klachtenreglement

De medewerkers van Fysiotherapie Joure doen hun werk zo goed mogelijk.
Desondanks zou er iets niet goed kunnen gaan, of het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling.
Wij hopen dat u dit aan ons meldt, zodat wij actie kunnen ondernemen.

“Wij horen het graag van u”

Komen we er niet uit, of bent u ontevreden over de afhandeling, dan kunt een officiële klacht indienen.
Hiervoor zijn wij aangesloten bij de door de overheid goedgekeurde klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie in overeenkomst met Zorgbelang Nederland. Deze klachtenregeling voorziet er in dat u kosteloos gebruik kunt maken van een onafhankelijke functionaris.

Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling gebruik kunt maken.
Ook ligt er een folder over dit onderwerp in de wachtkamer.

Geheimhouding

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.
Wij houden ons mij hiermee aan de beroepsethiek.
Soms bespreken wij binnen een team cliënten. Dit is altijd na goedkeuring van de client.
Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zullen wij nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.

Privacy en Cookiegebruik op de website

Hoe gaan wij op deze website met uw gegevens om?

Fysiotherapie Joure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website.

Contactgegevens:
Fysiotherapie Joure
Celciusweg 1C
8503 AC Joure

info@fysiotherapiejoure.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij verwerken via de website enkele persoonsgegevens via een contactformulier maar beperk dit tot een minimum.
Via mijn contactformulier kunt u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten.
Het verstrekken hiervan is vrijwillig en ik zal hier uiterst vertrouwelijk mee omgaan. Je kunt ook telefonisch contact met mij opnemen.

Wij gebruiken geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar onze Facebook en Instagram pagina

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij via de webstite verwerken
Onze website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.
Denk hierbij aan financiele gegevens, persoonsnummer of medische gegevens.
Wanneer u gebruik maakt van onze afsprakenmodule gebeurd dit via een aparte afsprakenmodule.

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u desondanks toch van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@fysiotherapiejoure.nl 

Met welk doel en op basis van welke grondslag via onze website gegevens verwerkt worden
Wij verwerken via de website gegevens voor de volgende doelen:

  • Om vragen van u te kunnen beantwoorden

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens die verzamelt zijn via de website bewaard worden
Wij bewaren persoonsgegevens (e-mailadres en optioneel je naam) verkregen vanuit deze website twee weken op onze server. Binnen die tijd nemen wij  contact met u op en afhankelijk van onze correspondentie en afspraken worden de gegevens vervolgens offline door ons bewaard.
Na deze veertien dagen worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

Google analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd. Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, don wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg!

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Deze foto’s zijn afkomstig uit eigen archief of zijn betrokken via RawPixel.com of Shutterstock.com waar de foto’s speciaal voor deze website zijn aangeschaft.

Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven heeft of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@fysiotherapiejoure.nl zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens verkregen via de website inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wij willen u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende paginas.

Hoe wij onze website beschermen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@fysiotherapiejoure.nl

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.
(Afsprakenmodule bedrijf volgt…)

Cookiegebruik

Wij gebruiken alleen analytische en enkele technische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Fysiotherpie Joure spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch Fysiotherapie Joure, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Fystiotherapie Joure

error: Website beveiligd.